Privacyverklaring Puur op gevoel Coaching

Puur op gevoel Coaching respecteert de privacy van bezoekers aan de website, praktijk, workshops en social media kanalen. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van mijn coaching, workshops en trainingen verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Welke gegevens verwerk ik?
Puur op gevoel Coaching verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon, of app. Zoals een kennismakingsgesprek aanvragen, abbonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een training of aanmelden voor een workshop.

Puur op gevoel Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers
• Gegevens over je activiteiten op deze website (géén IP-adressen)
• Inhoud van communicatie met mij
• Coachovereenkomsten of voorstellen voor coaching/workshops
• Gespreksverslagen
• Evaluaties

Doelen
Puur op gevoel Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Facturering;
• Verzenden van mijn nieuwsbrieven;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingen.

Grondslagen
Ik verwerk eerdergenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking gegevens aan derden
Puur op gevoel Coaching verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bijvoorbeeld mijn belastingaangifte), wanneer de uitvoering van mijn overeenkomt met jou hierom vraagt of in het kader van haar dienstverlening. Puur op gevoel Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden binnen en buiten de EU, zoals de IT-leveranciers van website en mail, Google Analytics, Mailchimp, Survey Monkey, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Let op: zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrek ik geen gegevens over ons contact aan werkgevers!

Bewaartermijnen
Puur op gevoel Coaching zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik hierboven in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Puur op gevoel Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van je gegevens
Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Puur op gevoel Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@puuropgevoel.nu.

Cookies
Puur op gevoel Coaching gebruikt WordPress als tool en host voor het publiceren van haar website. Lees het privacy beleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt de bezoek informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Puur op gevoel Coaching heeft hier geen invloed op.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Puur op gevoel Coaching deelt geen gegevens met Google, heeft IP-adressen geanonimiseerd en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Nieuwsbrieven
Puur op gevoel Coaching gebruikt MailChimp voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzenden van e-mails. Lees het privacy beleid van MailChimp voor meer informatie.

Inzage, correctie, verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Puur op gevoel Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen. Neem daarvoor contact op via info@puuropgevoel.nu.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.

Puur op gevoel Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor zelf mijn website raadplegen.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Puur op gevoel Coaching, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62438611

0